Xinjiang Greenland International Co.,Ltd
 
Address: 1707 Xinzhou Gongyu,No.466 East Suzhou Street,
         Urumqi 830011,Xinjiang China
Tel: +86-991-333 0761, 333 0762
Fax: +86-991-333 0761
Website: www.greenland-intl.com
Email: info@greenland-intl.com